Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Ogólne Zasady Rekrutacji

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

do Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

 1. Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

-      Ustawa o Systemie Oświaty, w szczególności rozdział 2a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn zm.).

-      Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

-      Statut Gimnazjum.

2.   W Gimnazjum w Sadownem:

a)    we wszystkich klasach realizowana jest nowa podstawa programowa  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U,  poz.977);                      

b)     Obowiązują jednakowe dla wszystkich uczniów:

●       Roczny Plan Pracy Szkoły;

●       Program Wychowawczy;

●       Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników;

●       Wewnątrzszkolny System Oceniania;

●       Program Profilaktyki;

●        Regulamin organizowania i udzielania uczniom pomocy  psychologiczno-pedagogicznej;

●       Program Zajęć Pozalekcyjnych;

3. Wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sadowne, którzy ukończą w danym roku szkoły podstawowe, przynależą - zgodnie z przepisami prawa - do obwodu Gimnazjum w Sadownem. Rodzice mają prawo wyboru innej szkoły.

4.Organ Prowadzący ma obowiązek zapewnić bezpłatny dojazd do szkoły obwodowej tym uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km. Uczniom nie spełniającym tego kryterium dojazd do szkoły może być  zapewniony po uzgodnieniu z organem prowadzącym

5.Do Gimnazjum w Sadownem przyjmuję się :

z urzędu- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Sadowne,

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obszarem danej gminy, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

6.  Wstępne zgłoszenie do naszego Gimnazjum polega na złożeniu w sekretariacie-  w terminie od 08 kwietnia do 14 kwietnia 2015 roku – karty zgłoszenia ucznia  i 2 podpisanych fotografii. Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia pierwszej strony, natomiast „dodatkowe informacje i oświadczenia” umieszczone na drugiej stronie karty zgłoszenia rodzic wypełnia dobrowolnie, są one jednak niezbędne do prawidłowej organizacji pracy szkoły oraz planowania procesu nauczania  i wychowania dziecka. Zgłoszenia można składać indywidualnie lub zbiorowo.

7.  Na podstawie w/w kart zgłoszeń w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku zostaną ogłoszone wstępne listy uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów. Listy te będą znajdować się w sekretariacie  Gimnazjum w Sadownem.Uzasadnione odwołania od decyzji komisji można składać w terminie do dnia 03 lipca w sekretariacie szkoły. Odwołania będą rozpatrywane przez dyrektora szkoły.                

8.Wstępne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja w składzie:

► dyrektor i wicedyrektor szkoły;

► pedagog szkolny

a)  w swojej pracy Komisja będzie kierować się następującymi regułami:

► do tworzonych oddziałów przyjmowani będą uczniowie zamieszkujący
w okolicach poszczególnych tras zorganizowanego dojazdu do szkoły;

► w miarę możliwości w tworzonych oddziałach zachowana zostanie zbliżona liczba dziewcząt i chłopców;

► oddział powinien liczyć od 20 do 30 uczniów.

9.Przyjęcie dziecka do Gimnazjum w Sadownem następuje po złożeniu w sekretariacie Gimnazjum oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikiem sprawdzianu. Ostatecznym terminem składania tych dokumentów jest pierwszy wtorek od daty zakończenia zajęć edukacyjnych tj. 30.06.2015r.

10. Wszyscy uczniowie klas pierwszych będą kwalifikowani do nauki w systemie jednozmianowym;

11. Wicedyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu z wychowawcami klas VI może zorganizować akcję „Otwarte drzwi”, której celem jest przybliżenie przyszłym uczniom nowej szkoły.

12. Uczniom klas I od roku szkolnego 2015/2016 będą zapewnione bezpłatne podręczniki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

13. W Gimnazjum w Sadownem od dnia 01 września obowiązuje zmiana obuwia, w związku z czym każdy uczeń musi posiadać tzw. „obuwie lekkie” (na białej podeszwie- np. trampki, tenisówki …). Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie są zobligowani do uczestnictwa w nich w stosownych strojach sportowych.

 

Do zobaczenia wkrótce!

Miło nam będzie powitać Cię w naszej szkole!

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
652848