Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Informatyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  INFORMATYKI

 

 1.              I.      Postanowienia ogólne

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 2. Programu nauczania informatyki w gimnazjum.

PSO został zbudowany na podstawie programu Informatyka Europejczyka.

Program nauczania informatyki w gimnazjum.

 

 1. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie III etapu kształcenia w gimnazjum (z dnia 23 grudnia 2008r.);
 2. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum;
 3. Statutu szkoły.

 

 1. II.    Przedmiotem oceny są:

w  wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;

w  wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki o zajęć komputerowych oraz wymagań programu nauczania;

w  wysiłek wkładany przez ucznia;

w  aktywność i systematyczność.

       III.      Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki i zajęć komputerowych na poziomie gimnazjum nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.

Głównym celem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

Głównym zadaniem — wsparcie uczniów w dążeniu do pogłębiania wiedzy
i umiejętności.

 

Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

w  zmobilizowanie do aktywności poznawczej;

w  wdrażanie do systematyczności;

w  dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;

w  wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;

w  kształcenie umiejętności samooceny.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;
 • systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, jasne, proste i jawne reguły oceniania;
 • motywowanie do samorozwoju;
 • wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
 • uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności
  i kompetencji określonych programem oraz potrzeby w zakresie wyrównywania braków;
 • ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;
 • aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć;
 • ocenę poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły;
 • korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;
 • znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę;
 • szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach młodzieży (indywidualną
  i zbiorową);
 • pełną informacje o różnych formach aktywności poznawczej ucznia oraz o rozwoju jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach

Szczegółowe cele kształcenia

Celem przedmiotu jest wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających mu posługiwać się komputerem jako nowoczesnym narzędziem pracy, a w szczególności:

 • Znajomość zasad właściwego zachowania się w pracowni oraz bezpiecznej
  i higienicznej pracy z komputerem,
 • prawidłowo obsługiwać komputer niezależnie od platformy sprzętowej
  i oprogramowania,
 • Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • znajomość budowy komputera,
 • wykonywanie prostych obliczeń przy pomocy komputera.
 • tworzenie prostego tekstu, grafiki,
 • wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się.

 

 1.        IV.      Zadania szkoły

 

Aby zrealizować założenia programowe, zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej szkoła powinna:

 • wyposażyć pracownię komputerową w taką liczbę stanowisk, aby każdy uczeń miał do dyspozycji osobny komputer z dostępem do internetu;
 • zapewnić możliwość korzystania z licencjonowanego oprogramowania i multimedialnych programów edukacyjnych:
 • uwrażliwić uczniów na zagrożenia wychowawcze zmazane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów, oprogramowania (w szczególności z gier) i korzystania z platform społecznościowych.

Organizacja pracy szkoły E. Informatyka (MEN)

Podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Szkoły, w których wprowadzenie zasady, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, nie jest możliwe od 1 września 2009 r., mają czas na dostosowanie organizacji tych zajęć do 31 sierpnia 2012 r.

          V.      Ocenianie systematyczne                     

Następujące elementy oceniane są w sposób systematyczny:

¨      Praca na lekcji:

 • wykonywanie poleceń,
 • staranność wykonywania prac,
 • samodzielność w pracy,
 • efektywność wykorzystania czasu pracy,
 • aktywność na zajęciach,
 • stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem (widoczny postęp).

¨      Praca w grupie:

 • umiejętność pracy w grupie.
 • poszanowanie cudzej pracy i własności.
 • pomoc innym uczniom:
  • na ich prośbę,
  • z własnej inicjatywy.
  • kulturalne komunikowanie się:
   • z nauczycielem,
   • z kolegami.

¨      Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej.

¨      Pozostałe obszary oceniania:

 • systematyczność,
 • prezentacja pracy,
 • przygotowanie do lekcji,
 • praca domowa, jeżeli została zadana.

¨      Prawidłowa postawa w trakcie pracy z komputerem.

Lekcje w pracowni komputerowej są zajęciami praktycznymi. Przy ocenie uwzględnia się poziom umiejętności startowych ucznia – poziom początkowy. Następnie brane jest  pod uwagę jego zaangażowanie, chęć współpracy, współdziałanie z kolegami i koleżankami
z klasy, chęć pokonywania trudności. Lekcje i ćwiczenia są tak skonstruowane, że uczeń zawsze może wrócić do zadań wcześniej wykonywanych i zrobić je od początku.

 

 1.        VI.      Kryteria  i wymagania

 

Badanie kompetencji ucznia odbywa się w jego obecności i przy komputerze.

Nie  wymaga się od ucznia posiadania komputera w domu, a co za tym idzie — wykonania zadań praktycznych w domu. Ważna jest zatem efektywna praca ucznia na lekcji. Na ocenę z przedmiotu nie mają wpływu cechy osobowościowe ocenianych. Nauczyciel przestrzega zasady jawności w wystawianiu ocen. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Zwraca uwagę, szczególnie w I roku nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji w domu- uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

 

1.      Standardy wymagań edukacyjnych

Propozycja standardów wymagań edukacyjnych

Na ocenę z informatyki składa się:

¨   sprawdzanie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych i ponadpodstawowych wiadomości i umiejętności ucznia:

¨   wypowiedzi ustnych ucznia,

¨   ćwiczeń praktycznych,

¨   postaw uczniów,

¨   przygotowanie do zajęć- posiadanie (książki),

¨   udział w konkursach, olimpiadach,

¨   umiejętność pracy w zespole.

Ale także:

¨   aktywność twórcza ucznia,

¨   kreatywność,

¨   postępy,

¨   współpraca,

¨   pomysłowość,

¨   nowatorstwo,

¨   pełnienie ról w zespole,

¨   pomysły i ich realizacja.

Oceny dokonuję się przez pryzmat tych działań. Mając na względzie powyższe, przyjmuje się taki system oceniania. Proporcje wpływu oceny z wiadomości i umiejętności oraz z postawy na ocenę śródroczną i roczną wynoszą:

 • wiadomości i umiejętności - 70%
 • postawa  -30%

 

 1. 2.      Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący                 -           6

Stopień bardzo dobry        -            5

Stopień dobry                     -            4

Stopień dostateczny           -            3

Stopień dopuszczający       -            2

Stopień niedostateczny      -            1

 

 

Ocena

Wymagania

Celująca

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz posiada dodatkową wiedzę znacznie wykraczająca poza program nauczania informatyki. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe. posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni ( np. witryny Web). Jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów. Chętnie bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Bardzo dobra

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu komunikacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości. W czasie lekcji swobodnie posługuje się dostępnym oprogramowaniem.
Dobrze zna pojęcia informatyczne i swobodnie je stosuje. Pracuje samodzielnie w zakresie zalań teoretycznych oraz praktycznych. Na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej czynny udział.

 Dobra

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Wie, czym zajmuje się informatyka, zna podstawowe pojęcia informatyczne, umie sprawnie komunikować się z komputerem swobodnie posługując się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań.
Jednak w wypowiedziach oraz ćwiczeniach praktycznych popełnia sporadyczne błędy.

Dostateczna

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.Zna podstawowe pojęcia informatyczne, wykonuje proste zadania, umie uruchomić programy komputerowe. Jednak ma problemy z samodzielna pracą i bez pomocy nauczyciela gubi się w toku lekcyjnym. W wypowiedziach oraz ćwiczeniach popełnia błędy.

Dopuszczająca

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach objętych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Uczeń umie komunikować się z komputerem w elementarnym zakresie. Na lekcjach wymaga ciągłego nadzoru ze strony nauczyciela, popełnia poważne błędy.

Niedostateczna

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu. Nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania, nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, nie rozumie pytań i poleceń, nie umie uruchamiać programów komputerowych. W wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy, które uniemożliwiają dalszą jego pracę.

 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 1.     VII.      Semestralną i roczną ocenę klasyfikacji ustala się na zajęciach komputerowych i informatycznych z średniej wg następującej skali:
 • roczną ocenę/ semestralną

 

                      6.00 - 5.51 - 6

                      5.50 - 4.51 - 5

                      4.50 - 3.51 - 4

                      3.50 - 2.51 - 3

                      2.50 - 1.51 – 2

                      do 1.50   - 1                                  

Ocena semestralna jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia, co nie oznacza średniej ocen wystawianych za różnorodne formy pracy, a nie tylko prace pisemne.Na ocenę śródroczną mają wpływ oceny cząstkowe z wszystkich obszarów. Są one uporządkowane według ich znaczenia (wag w dzienniku) przy wystawianiu oceny końcowej tzn. największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów kończących określony dział, następnie krótkie wypowiedzi pisemne czyli tzw. "kartkówki", następnie wypowiedzi ustne itd. Ocenę roczną ustala się na podstawie oceny śródrocznej z pierwszego semestru i ocen cząstkowych z drugiego semestru.

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę, a za jego pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej (przekazanie informacji odnotowuje w dzienniku lekcyjnym-wstawienie oceny ołówkiem i dzienniku elektronicznym-propozycja oceny).

Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel powiadamia uczniów o przewidywanych ocenach wyższych niż niedostateczne.

Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

 VIII.      Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia:

¨        Testy i testy on-line— na zakończenie każdego działu obowiązkowe Zapowiadane sąz tygodniowym wyprzedzeniem wpisane do dziennika i zeszytu przedmiotowego. Oceny z tych prac są najważniejsze, z każdego uczeń może otrzymać ocenę celującą (za zadanie dodatkowe). Ocena niedostateczna otrzymana przez ucznia podlega poprawie. (waga 5)

¨        Sprawdziany  - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisem do dziennika i zeszytu przedmiotowego, obejmuje 5 tematów lub całego zagadnienia. Ocena niedostateczna otrzymana przez ucznia podlega poprawie. (waga 5)

¨        Ćwiczenia praktyczne — przy komputerze.. (waga 3)

Punkty uzyskane ze  sprawdzianów, kartkówek przeliczane są na stopnie wg następującej skali:
100 % + zadanie dodatkowe celujący

91%-100% -  bardzo dobry

76%-90%-dobry
51% - 75%- dostateczny
31% - 50% -dopuszczający
0% - 30 % - niedostateczny

 

Uczeń, który rozwiązał wszystkie zadania ze sprawdzianu ma prawo do próby rozwiązania zadania na ocenę celującą.

Oceny z pisemnych prac kontrolnych są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń otrzymuje pracę do wglądu podczas lekcji podsumowującej, test on-line (dostępny jest na platformie HELIONU), sprawdzian, a rodzic lub opiekun prawny w czasie comiesięcznych dni otwartych jeśli zwróci się do nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela cały rok szkolny.

¨        Odpowiedzi ustna lub kartkówka jest zamienna z oceną za odpowiedź ustną - wymagane są wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 1 raz w semestrze. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych
 i nowych oceniane według znanych uczniom kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej (waga 3)

¨        praca na lekcji (waga 5):

-wykonywanie poleceń;

-staranność wykonania prac;

-poprawność wykonywania ćwiczeń;

-samodzielność podczas pracy;

-efektywność wykorzystania czasu pracy;

-aktywność na zajęciach- uczeń otrzymuje punkty dodatnie „+” za częste
 i poprawne wypowiedzi na lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań praktycznych. Za bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz uniemożliwianie pracy na lekcji, uczeń może otrzymać punkty ujemne „-”;

Punkty dodatnie i ujemne, przelicza się na stopnie szkolne wg skali:

+ + +  +       bdb

+ + + –         db

+ + – –         dst

+ – – –         dop

– – – –         nast.

;

¨   praca w grupie (waga 5):

umiejętność pracy w grupie;

poszanowanie cudzej pracy i twórczości;

pomoc innym uczniom:

na ich prośbę;

z własnej inicjatywy;

kulturalne komunikowanie się:

z nauczycielem;

z kolegami;

¨   przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP (waga 2);

¨   przygotowanie do lekcji – uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 1 raz w semestrze. (waga 2);

¨   zadanie domowe (jeżeli było zadane) — sąsprawdzane na ocenę. Ocena zależy przede wszystkim od poprawności wykonanych zadań. Na ocenę może mieć wpływ również estetyka. Jeśli uczeń nie odrobi zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną. Za źle zrobione zadanie domowe lub próbę. odrobienia go (ślad w zeszycie) - nie dostaje oceny (praca jest do poprawienia). Jeśli uczeń nie ma zeszytu z pracą domową otrzymuje ocenę niedostateczną.  (waga 3).

¨   Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać test/sprawdzian w terminie uzgodnionym
z nauczycielem, nie później niż w drugim tygodniu powrotu do szkoły. Ocenę można poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania prac. Nieusprawiedliwiona nieobecność na drugim terminie sprawdzianu wynikająca np. z celowego unikania go przez ucznia jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku obok oceny poprzedniej poprawionej (przyjmuje się zapis: 1/2) przy czym obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustaleniu oceny semestralnej i końcowej.

¨   Jeśli uczeń nie przystąpi  do poprawy testu/sprwdzianu, ocena zostaje utrzymana.

¨   Poprawy prac klasowych, sprawdzianów i innych form ocen nie odbywają się kosztem  innych lekcji.

¨   Nauczyciel ma prawo odmówić uczniowi prawa do poprawy pracy i sprawdzianu
w przypadku, gdy podczas tejże pracy pisemnej uczeń:

 • „ściągał”,
 • pracował niesamodzielnie - rozmawiał z innymi,
 • korzystał z urządzeń elektronicznych.

¨   Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy (pozytywnej oceny) wybranej przez siebie oceny z przedmiotu.

¨   Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy:

-brak pracy domowej,

-niegotowość do odpowiedzi,

-brak pomocy potrzebnych do lekcji.

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

       IX.      Częstotliwość pomiarów w semestrze:
 • pisemne prace sprawdzające/testy — 1 lub 2
 • praktyczne prace na komputerach — każde zadanie
 • odpowiedzi ustne — w miarę potrzeb
 • kartkówki – w miarę potrzeb
 1.           X.      Ocenie podlegają (waga w dzienniku):
  1. Praca na lekcji:

w  ćwiczenia praktyczne wykonane na komputerze; (waga 5)

w  odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami
 i pojęciami informatycznymi) (waga 3)

w  prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień (waga 5);

w  aktywność, systematyczność oraz jakość pracy; (waga 3)

w  współpraca w grupie (waga 5);

2. Testy i testy on-line wiadomości i umiejętności (waga 5)

 1. 3.  Sprawdziany wiadomości i umiejętności (waga 5)
 2. 4.  Kartkówki:
 • kartkówki (więcej niż jedno pytanie)_waga 5,
 • kartkówka (jedno pytanie-jako odp. ustna)_waga 3
 1. Prace domowe (waga 3)
 2. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp.(waga 5)
 3. Wykonane prace dodatkowe. (waga 5)
 4. Udział w konkursach, olimpiadach (waga 5)

(uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie (I-III) otrzymują ocenę celująca. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 1. Nie przygotowanie do lekcji (patrz pkt. XI) (waga 1),
 2. Dbałość o miejsca pracy; stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym (waga 2),

 

 1.        XI.      Umowa w sprawie nieprzygotowania ucznia do zajęć.

 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:

 • wskutek wypadków losowych lub trudnej sytuacji rodzinnej;
 • z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych;
 • bez przyczyny:
  • nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań domowych długoterminowych
  • uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji;
  •  testu lub sprawdzianu nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności;
  • uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin uzupełnienia braków – nie dłuższy niż dwa tygodnie.

Nieprzygotowani do lekcji uczniowie zgłaszają ten fakt przed zajęciami. Uczniowie   nieprzygotowani, którzy nie zgłosili tego faktu, mogą otrzymać ocenę niedostateczną.

 1.     XII.      Kryteria oceny uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej:
 • obniżone wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,
  u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty;

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, takie jak:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
 • konieczność odczytania poleceń przekazywanych innym uczniom w formie pisemnej,
 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
 • możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej (praca klasowa lub sprawdzian) na odpowiedź ustną,
 • podczas odpowiedzi ustnych zastąpienie pytań złożonych większą ilością prostych,
 • obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
 • możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Uczniowie z dysleksją i dysortografią

Słaba technika i tempo czytania, rzutują na ogólne zrozumienie tekstów i poleceń wobec czego nauczyciel:

 • wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie modułów tematycznych,
 • wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi ustnych,
 • pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów,
 • dodatkowo wyjaśnia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia.

Ilość błędów ortograficznych nie wpływa w żaden sposób na końcową ocenę ze sprawdzianów, czy kartkówek. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, by na sprawdzianie uczeń wybrał sobie z gotowego zestawu połowę zadań(te, które są dla niego najłatwiejsze).Nauczyciel wydłuża uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu.Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych.

 

 XIII.      Postanowienia końcowe

 1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych.
 2. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, ma obowiązek zaliczenia materiału. Termin uzgadnia z nauczycielem. Zaliczenie odbywa się
  w formie ćwiczeń praktycznych.

 Urszula Kasiak

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
652866