Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Muzyka

Klasyfikowanie i promowanie uczniów gimnazjum w zakresie muzyki

 1. Lekcje muzyki odbywają się tylko w jednym semestrze, a uzyskana ocena jest jednocześnie oceną końcoworoczną.
 2. Klasyfikacyjna ocena semestralna i roczna jest średnią ocen cząstkowych w następujących proporcjach:
  • 50% - prezentacja utworu muzycznego na forum klasy, gra na instrumencie muzycznym;
  • 30% - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, rozpoznawanie utworów muzycznych, sprawdziany wiadomości z historii muzyki;
  • 20% - przygotowanie do zajęć, aktywność podczas lekcji, udział  w programach artystycznych i konkursach muzycznych.
 3. Jeśli uczeń nie uzyska oceny z danej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych – składnik za tę formę przyjmuje wartość zero.
 4. Tak ustalona ocena zwiększana jest o 0,5 pkt. za każdy znaczący wynik ucznia   w przeglądach muzycznych na szczeblu powiatowym i wyżej, a o 0,25 pkt. za każdy znaczący wynik w konkursie szkolnym i udział w pozaszkolnym.
 5. O ocenie semestralnej decyduje średnia z ocen ważonych otrzymywanych w ciągu całego semestru z godnie z tabelą:

 

Wartość średniej                                                     z ocen ważonych

Ocena kwalifikacyjna                  semestralna i roczna

1 – 1,50

1,51 – 2,50

2,51 – 3,50

3,51 – 4,50

4,51 – 5,50

5,51 – 6,00

niedostateczna

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

 

 1. Dla uczniów z trudnościami w uczeniu lub deficytami rozwojowymi uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania potwierdzonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną proporcje są następujące:
 • 30% - prezentacja utworu muzycznego na forum klasy, gra na instrumencie muzycznym;
 • 20% - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, rozpoznawanie utworów muzycznych, sprawdziany z historii muzyki;
 • 50% - przygotowanie do lekcji, aktywność podczas zajęć, udział w konkursach  i programach artystycznych.

 

Ogólne zasady oceniania z muzyki (I, II)

 

            Muzyka jest przedmiotem artystycznym, w którym o umiejętnościach decydują uzdolnienia, jednak same zdolności muzyczne nie mogą stanowić podstawy do oceny z tego przedmiotu. Nauczyciel będzie brał również pod uwagę zaangażowanie, wkład pracy oraz indywidualne postępy ucznia.

 

Sposoby sprawdzania umiejętności i wiadomości ucznia

 1. Sprawdzanie opanowania melodii i tekstu piosenek poprzez śpiewanie solo  lub w duecie.
 2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie gry na instrumentach poprzez:
  • zagranie utworu lub jego partii solo na flecie prostym lub innym instrumencie muzycznym;
  • wykonanie opracowanego utworu w grupie grających uczniów.
 3. Sprawdzanie zakresu opanowanej wiedzy w zakresie muzyki poprzez:
 • Wypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji w związku ze słuchaniem utworów muzycznych;
 • Muzyczne ćwiczenia, zagadki, rebusy;
 • Samodzielną pracę uczniów, np.: przygotowanie materiałów do określonego tematu lekcji, przygotowanie referatów o twórcach muzyki.
 1. Ocena z muzyki uwzględnia również udział ucznia w programach artystycznych szkolnych uroczystości, przeglądach szkolnych zespołów artystycznych.
 2. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1 – 6. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
 3. Dwa razy w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie.

 

 

Kryteria ocen z muzyki

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

  • potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym pieśni jedno- i dwugłosowe;
  • potrafi odczytywać głosem melodie oparte na poznanej skali;
  • umie grać z nut melodie na szkolnych instrumentach;
  • umie tworzyć proste formy muzyczne;
  • potrafi rozpoznawać i określać style muzyczne;
  • ma wiedzę z historii muzyki, wykraczającą poza program nauczania;
  • rozpoznaje brzmienia instrumentów i rodzaje zespołów wykonawczych;
  • rozpoznaje utwory z poznanej literatury muzycznej;
  • rozpoznaje polskie tańce ludowe;
  • osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach muzycznych;
  • bierze czynny udział w szkolnych programach artystycznych;
  • w sposób wzorowy prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

  • potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni jedn- i dwugłosowe;
  • posługuje się zapisem nutowym w śpiewie i grze na szkolnych instrumentach;
  • rozpoznaje utwory muzyczne;
  • opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania,
  • rozpoznaje podstawowe instrumenty i formy muzyczne;
  • rozpoznaje polskie tańce ludowe i umie powtórzyć ich charakterystyczne rytmy.

 

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

  • potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe;
  • potrafi zagrać na szkolnych instrumentach kilka melodii lub akompaniamentów do piosenek;
  • potrafi odczytywać przy pomocy nut proste tematy melodyczno-rytmiczne;
  • rozpoznaje niektóre utwory muzyczne;
  • opanował podstawową wiedzę z historii muzyki;
  • rozpoznaje niektóre instrumenty i formy muzyczne;
  • rozpoznaje polskie tańce ludowe.

 

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

  • potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymuje tonację i rytm;
  • potrafi zagrać podstawowe dźwięki i kilka prostych melodii na flecie prostym;
  • opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki,
  • rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów;
  • rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów;
  • rozpoznaje niektóre polskie tańce ludowe.

 

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

  • potrafi korzystać z pomocy nauczyciela, zaśpiewać kilka łatwych piosenek;
  • potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych;
  • opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki.

 

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

  • pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz nie wykazywał żadnej aktywności na lekcjach muzyki;
  • nie opanował żadnych umiejętności muzycznych;
  • nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, zaśpiewać żadnej piosenki;
  • nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania;
  • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego ani zeszytu do nut;
  • wyraźnie lekceważy przedmiot i utrudnia pracę na lekcjach.

 

 

 

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
652850