Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Wos

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w kl.II i kl.III GIMNAZJUM w SADOWNEM

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie:

- Statutu Gimnazjum

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

-  Podstawy Programowej z dn. 23 grudnia 2008r.

Głównym celem działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań w obszarze nauczania, wychowania oraz rozwijania umiejętności i postaw. Wiedza o społeczeństwie kształtuje postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną, aktywność oraz szacunek dla własnego państwa.

Przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany jest w klasie II i  III gimnazjum  w wymiarze   1 godziny tygodniowo.

Program nauczania „Dziś i jutro” Teresy Kowalewskiej jest zgodny z założeniami podstawy

programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r.

 Podręcznik wydawnictwa Nowa Era:

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

1. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część 1”,

2. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część 2”.

Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6.

 PROPONOWANE KRYTERIA OCEN:

Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:

• wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania wos,

 • posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,

• samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem merytorycznym, jak i językowym,

• nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi

   prawidłowo, przekonująco uzasadnić,

• doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,

• wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski   oraz w sytuacji międzynarodowej,

• zajmuje czołowe miejsca w konkursach pozaszkolnych.

      Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:

• opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,

• sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,

• rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,

• samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę   zdobytą w szkole i poza nią,

• umie współpracować w grupie,

• aktywnie uczestniczy w lekcjach.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to

   głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,

• rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce   i świecie,

• rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,

• poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,

• wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu,

   wartościowaniu i  uzasadnianiu,

• umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

  • opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,

• potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,

• umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi

    wykorzystanymi na lekcji.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

• ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych   w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji,

• zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki  stopień trudności,

• zeszyt  prowadzi niesystematycznie, nie wykonuje wszystkich prac lekcyjnych   i domowych.

Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który:

• nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,

• nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,

• nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych ponieważ nie zna i   nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach,

• nie prowadzi zeszytu.

 Oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za:

 • sprawdziany pisemne,aktywność na lekcji i poza lekcjami (wywiady, gazetki, itp.),

 •  prace domowe (pisemne i ustne),

 •   odpowiedzi ustne,

 • kartkówki

 Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje kryteria ocen do możliwości uczniów.

Uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania w ciągu semestru.

 Warunki poprawy stopni:

  • uczeń ma możliwość poprawienia stopnia ze sprawdzianu  oraz z innych form sprawdzania wiedzy w trybie określonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 14 dni od terminu pracy,
  • uczeń zobowiązany jest do napisania sprawdzianu, którego nie pisał (z racji nieobecności) w terminie  do 14 dni.

Ze względu na stawiane cele, około 20 % treści określanych w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego

projektu edukacyjnego.

 

 

wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
640021