Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

KRYTERIA WYMAGAŃ Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM

Zajęcia artystyczne są przedmiotem,
 w którym
 system oceniania stanowi problem złożony ,trudny i często
traktowany niejednoznacznie .
Należy wyjść z założenia, że ocena z zajęć artystycznych powinna być raczej elementem
zachęty niż egzekwowania wiadomości. Docenić należy fakt, iż uczeń aktywnie uczestniczy
w zajęciach.
Uwzględniając zarówno trudności okresu dojrzewania uczniów gimnazjum, jak i specyfikę
przedmiotu, nauczyciel powinien indywidualizować oceny.
Oceniając uczniów należy pamiętać, że poziom ich umiejętności praktycznych oraz
wiedzy o sztuce może być bardzo zróżnicowany. Uzdolnienia i wiedza o sztuce nie zawsze
muszą się pokrywać.
Stąd ocena ostateczna nie może być średnią arytmetyczną wyprowadzaną z ocen.

Na zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega:

-przygotowanie do lekcji,
-aktywne uczestnictwo w zajęciach,
-zdolność analizy i syntezy zadań,
-twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form
pracy ucznia:

-praktyczne ćwiczenia plastyczne i muzyczne,
-motywacja do twórczej pracy,
-udział w konkursach,
-wypowiedzi ustne,
-zadania domowe,
-rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,
-aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

W odpowiedziach ustnych dodatkowo zwracamy uwagę na:
-odpowiedz na konkretne pytanie,
-udział w dyskusji,
-rozwinięcie postawionego problemu
Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach jest ocena semestralna i roczna.
Ocena semestralna i roczna stanowi bilans działań uczniów i uwzględnia stopień rozwoju
artystycznego oraz nabytą wiedzę. Wynika ona z wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowego
systemu oceniania.

Kryteria oceny semestralnej i rocznej.

Ocena celująca-

-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:
-wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,
-uczestniczył w konkursach przedmiotowych,
-twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,
-czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły.

Ocena bardzo dobra
-
uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a
poza tym :
-aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,
-uczestniczył w artystycznym życiu szkoły,
-prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,
-bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.

Ocena dobra

uczeń w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem, a poza tym:
- dbał o estetykę własną i otoczenia,
-systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,
-wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,
-dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

Ocena dostateczna-
-
uczeń w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem, a poza tym:
-pracował niesystematycznie,
-uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,
-opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,
-wywiązywał się z powierzonych zadań.

Ocena dopuszczająca

uczeń w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych
programem, a poza tym:
-wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,
-działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,
-nie uczestniczył w dyskusjach,
-miał problemy z przygotowaniem do zajęć.

Ocena niedostateczna

uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w
programie nauczania a poza tym:
-lekceważąco odnosił się do przedmiotu,
-nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,
-opuścił bez usprawiedliwienia znaczna ilość zajęć artystycznych.
-nie wykazał chęci poprawy

wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
640033